Ladataan…

Sukututkijan verkkokauppa

G. Granfelt: Finlands ridderskaps och adels vapenbok (2017)
G. Granfelt: Finlands ridderskaps och adels vapenbok (2017)
Hinta
93,00 €

G. Granfelt: Finlands ridderskaps och adels vapenbok

Kirjoittaja ja laatija: G. Granfelt
Kustantaja: J Niemelän Kirja Oy
Kieli: Ruotsi
Sivumäärä: 112
Koko: 312 mm x 232 mm
Asu: nidottu
Julkaisuvuosi: 2017
ISBN: 978-952-68372-2-2

Huom! Hinta sisältää toimituskulut kotimaahan. Ulkomaan lähetyksistä laskutetaan postimaksun hintaerotus kotimaahan verrattuna.

Kirja on uusintapainos G. Granfeltin vuoden 1889 vaakunakirjasta. Se sisältää yli 400 aatelisvaakunaa ja niiden vaakunaselitykset. Vaakunat omistavista suvuista kirja sisältää tiedot niiden alkuperästä ja polveutumisesta. 

G. Granfelt esittää kirjansa johdannossaan myös vaakunahistoriaa ja vaakunan laadinnan sääntöjä.

------------------------

Magnus Stackelberg kirjoitti 14. syyskuuta 1889 Hufvudstadsbladetissa:

Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning; utgifwen enligt ridderskapets och adelns beslut på landtdag år 1888 fattade beslut.

Redan tidigare, då endast första häftet af arbetet utkommit lemnade vi af intresse för ämnet en kortfattad recension intagen i Finsk Tidskrift (tom XXVI sid. 305) och se afs nu, då werket fullständigt föreligger, föranledda till afwän denna lilla upsats.

Som bekant uppdrogs åt riddarhusutskottet att widtaga åtgärder och bringa till werkställighet den af ridderskapet och adeln wid lantdagen 1888 beslutade utgifningen af en ny wapenbok för Finlands ridderskap och adel, i upplaga om 500 exemplar och omfattande samtliga för närwarande å riddarhuset introducerade ätters wapen i färgtryck med åtföljande register och wapenbeskrifning. Utgifningen och redaktionsomsorgen anförtroddes åt filosofiekandidaten G. J. Granfelt och hr J. Tilgmanns litografiska officin. Härutöfver hafva såwäl wapenteckningar som text blifwit öfwersedda och granskade af statsarkiwarien, filosofiedoktorn R. Th. Hausen och synes äfwen riksheraldikern m. m. C. A. Klingspor på enskild wäg meddelat utg. flere upplysningar.

Ostoskorisi on tyhjä